Bash Linting

shellcheck

apt install shellcheck

dnf install ShellCheck

pacman -S shellcheck

brew install shellcheck

Usage:

shellcheck <file>